Regulamin Strony agarshop.pl

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Cena i Opłaty
 9. Sposób i Termin Zapłaty
 10. Sposób i Termin Spełnienia Świadczenia oraz Procedura Reklamacji
 11. Prawo odstąpienia od umowy
 12. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy
 13. Brak prawa odstąpienia od umowy i okoliczności, w których konsument traci to prawo
 14. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową
 15. Gwarancja i Usługi Posprzedażowe
 16. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji i Dochodzenia Roszczeń
 17. Postanowienia końcowe
 18. Dokumenty do pobrania

1. Postanowienia ogólne

1.1. Strona internetowa agarshop.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę agarshop.pl, zasady ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. Korzystając z Usług Elektronicznych Strony agarshop.pl, Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827)
 • Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.5. Właścicielem strony i podmiotem świadczącym usługi jest AGAR SHOP Arkadiusz Mańko, z siedzibą w Kluczborku (46-200), ul. Drzymały 8/2, NIP: 7511703367, REGON: 385941046.

1.6. Kontakt z właścicielem strony jest możliwy poprzez:

 • Adres e-mail: biuro@agarshop.pl
 • Numer telefonu: 531-673-493
 • Adres korespondencyjny: AGAR SHOP Arkadiusz Mańko, 46-200 Kluczbork, ul. Drzymały 8/2.

1.7. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.

1.8. Informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

1.9. Regulamin można uzyskać w dowolnym momencie na stronie www.agarshop.pl oraz pobrać i wydrukować.

1.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2024 i obowiązuje na czas nieokreślony.

2. DEFINICJE

2.1. FORMULARZ KONTAKTOWY – narzędzie dostępne na Stronie www.agarshop.pl, umożliwiające Usługobiorcom bezpośredni kontakt z Usługodawcą w celu zadawania pytań, zgłaszania uwag lub reklamacji.

2.2. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Strony www.agarshop.pl oraz warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

2.3. USŁUGODAWCA – Arkadiusz Mańko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGAR SHOP Arkadiusz Mańko, z siedzibą w Kluczborku, ul. Drzymały 8/2, NIP: 7511703367, REGON: 385941046, świadczący usługi elektroniczne na rzecz Usługobiorców.

2.4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę.

2.5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony www.agarshop.pl.

2.6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna umożliwiająca subskrypcję i otrzymywanie bezpłatnych informacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail pochodzących od Usługodawcy.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Rodzaje Usług Elektronicznych:

3.1.1. Handel Elektroniczny:

Usługodawca świadczy usługi elektroniczne w zakresie sprzedaży produktów lub usług poprzez platformę handlową WooCommerce na WordPress.

3.1.2. Usługi Informacyjne:

Usługodawca zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o oferowanych produktach, usługach, promocjach oraz działalności firmy.

3.1.3. Usługi Komunikacyjne:

Usługodawca umożliwia komunikację z użytkownikami poprzez formularze kontaktowe, komentarze oraz inne narzędzia komunikacyjne.

3.2. Zakres Usług Elektronicznych:

3.2.1. Sprzedaż Produktów:

Usługodawca umożliwia użytkownikom przeglądanie oferty produktów, dokonywanie zakupów oraz płatności za pomocą platformy WooCommerce na WordPress.

3.2.2. Świadczenie Usług:

Usługodawca umożliwia użytkownikom korzystanie z różnych usług oferowanych przez firmę, takich jak usługi serwisowe, doradcze czy inne usługi świadczone na odległość.

3.2.3. Dostęp do Treści:

Usługodawca zapewnia użytkownikom dostęp do treści informacyjnych, edukacyjnych i rozrywkowych w formie artykułów, blogów, poradników i innych materiałów w tym sklepu.

3.2.4. Interakcja Społecznościowa:

Usługodawca umożliwia użytkownikom interakcję ze społecznością poprzez komentarze, oceny produktów i inne formy aktywności społecznościowej.

3.3. Warunki Korzystania:

3.3.1. Rejestracja:

Niektóre funkcje strony mogą wymagać rejestracji użytkownika. Rejestracja może być płatna lub bezpłatna, zgodnie z określonymi warunkami.

3.3.2. Płatności:

Warunki dotyczące płatności za zakupione produkty lub usługi, w tym ceny, metody płatności oraz zasady zwrotów i reklamacji, są określane w Regulaminie oraz na Stronie internetowej w widocznym miejscu.

3.3.3. Ochrona Danych Osobowych:

Usługodawca dba o ochronę danych osobowych Usługobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

3.3.4. Warunki Techniczne:

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy korzystaniu z urządzeń elektronicznych.

3.3.5. Odpowiedzialność:

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania przez Usługobiorcę ze Strony lub Usług Elektronicznych.

3.3.6. Zmiany w Regulaminie:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, co będzie skutkowało opublikowaniem nowej wersji na Stronie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie.

3.3.7. Postanowienia Końcowe:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 3 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

4.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

4.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • Komputer z dostępem do Internetu,
 • Dostęp do poczty elektronicznej,
 • Przeglądarka internetowa,
 • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Akceptacja Polityki Prywatności Strony www.agarshop.pl

4.4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4.5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

5.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@agarshop.pl.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

5.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@agarshop.pl.
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni zgodnie z przepisem prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która określa terminy rozpatrzenia reklamacji.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Usługą Elektroniczną, w tym prawa autorskie do oprogramowania, treści, grafiki, znaków towarowych, nazw handlowych, logotypów, itp., należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.

7.2. Korzystanie z Usługi Elektronicznej nie oznacza przeniesienia na Usługobiorcę jakichkolwiek praw ani licencji do korzystania z elementów składowych Usługi Elektronicznej.

7.3. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, logotypy, grafiki czy inne elementy umieszczone na Stronie internetowej Usługodawcy stanowią przedmioty prawa własności intelektualnej i są chronione prawem.

7.4. Jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publiczne wyświetlanie, przedrukowywanie, udostępnianie, publikowanie, przekazywanie lub sprzedaż tych elementów bez wyraźnej zgody właściciela jest zabronione.

7.5. W przypadku użycia materiałów znajdujących się na Stronie internetowej Usługodawcy, które są własnością intelektualną Usługodawcy lub osób trzecich, wymaga to zgody właściciela.

Akty prawne:

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 917)
 • Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

8. CENA I OPŁATY

8.1. Łączna Cena lub Wynagrodzenie: Cena lub wynagrodzenie za świadczenie produktów zamawianych przez Klienta na stronie internetowej obejmuje łączną kwotę za produkty, podatki, oraz wszelkie opłaty związane z transakcją, takie jak koszty dostawy.

8.2. Obliczanie Kosztów:

8.2.1. W przypadku, gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie łącznej ceny lub wynagrodzenia wraz z podatkami, koszty te będą obliczane rozsądnie, biorąc pod uwagę charakterystykę produktu oraz warunki transakcji.

8.2.2. Koszty transportu, dostarczenia, usług pocztowych oraz inne opłaty związane z realizacją zamówienia będą jasno określone w procesie składania zamówienia i przed jego finalizacją.

8.3. Nieujawnione Opłaty:

8.3.1. W przypadku, gdy nie można ustalić wysokości konkretnych opłat, Klient będzie poinformowany o obowiązku ich uiszczenia przed dokonaniem płatności, w miarę możliwości.

8.3.2. Strona zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za usługi dostawy, transportu, oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia. Zmiany te będą jasno komunikowane Klientom.

8.4. Prawo do Rezygnacji:

8.4.1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia w przypadku, gdy koszty nieujawnione przed złożeniem zamówienia znacząco wpłyną na łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie.

8.4.2. W przypadku rezygnacji z zamówienia ze względu na nieujawnione opłaty, Klientowi przysługuje pełny zwrot wszelkich już poniesionych kosztów.

8.5. Prawa Konsumenta:

8.5.1. Postanowienia tego punktu regulaminu nie ograniczają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa konsumenta, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.

9. Sposób i Termin Zapłaty:

9.1. Formy Płatności:

9.1.1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty korzystając z jednej z dostępnych form płatności, takich jak przelew bankowy, karta płatnicza, płatność gotówką przy odbiorze (w przypadku dostawy kurierskiej), oraz inne formy płatności dostępne na stronie internetowej.

9.1.2. Strona zastrzega sobie prawo do wyboru dostępnych form płatności oraz do wprowadzenia zmian w oferowanych formach płatności w dowolnym momencie, informując o tym Klientów na stronie internetowej.

9.2. Termin Zapłaty:

9.2.1. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówione produkty w terminie określonym w procesie składania zamówienia oraz na potwierdzeniu zamówienia wysłanym drogą elektroniczną.

9.2.2. W przypadku braku ustalonego terminu płatności, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

9.3. Prawo do Zmiany Terminu Zapłaty:

9.3.1. Strona zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zapłaty w przypadku uzasadnionej potrzeby, informując o tym Klientów w sposób jasny i zrozumiały.

9.3.2. Zmiana terminu zapłaty nie może naruszać praw Klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz innych właściwych przepisów.

9.4. Opóźnienie w Zapłacie:

9.4.1. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Strona zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych w celu odzyskania należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

9.4.2. Koszty związane z odzyskaniem należności w przypadku opóźnienia w zapłacie, w tym koszty sądowe i windykacyjne, ponosi Klient zobowiązany do zapłaty.

10. Sposób i Termin Spełnienia Świadczenia oraz Procedura Reklamacji:

10.1. Spełnienie Świadczenia:

10.1.1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

10.1.2. Spełnienie świadczenia przez przedsiębiorcę następuje w terminie i sposobie określonym w umowie zawartej z Klientem oraz na warunkach przedstawionych na stronie internetowej.

10.2. Termin Spełnienia Świadczenia:

10.2.1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia w terminie określonym w umowie, a w przypadku braku takiego ustalenia – niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.

10.2.2. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia, przedsiębiorca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o przyczynach opóźnienia oraz ewentualnej zmianie terminu spełnienia świadczenia.

10.3. Procedura Reklamacji:

10.3.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku stwierdzenia wadliwego świadczenia przez przedsiębiorcę oraz reklamacja może być złożona również w przypadku innych problemów, takich jak np. niezgodność produktu z opisem.

10.3.2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres przedsiębiorcy lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

10.3.3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie i trybie określonym przepisami prawa, w tym w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

10.3.4. W przypadku uznania reklamacji, przedsiębiorca podejmie działania naprawcze lub zaoferuje Klientowi inne formy rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.3.5. Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Klienta.

11. Prawo odstąpienia od umowy:

11.1. Wykonanie prawa odstąpienia:

11.1.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty odebrania produktu.

11.1.2. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrócenia produktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

11.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

11.2.1. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi przysługuje prawo skorzystania z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do ww. ustawy.

11.2.2. Klient ma możliwość pobrania wzoru formularza odstąpienia od umowy z serwisu internetowego lub innej formy komunikacji udostępnionej przez przedsiębiorcę.

11.3. Konsekwencje odstąpienia od umowy:

11.3.1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, przedsiębiorca zobowiązuje się do zwrotu Klientowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostawy produktu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11.3.2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

12. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy:

12.1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

12.2. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, koszty zwrotu towaru ponosi konsument, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

12.3. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia kosztów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy na odległość, przedsiębiorca ponosi te koszty, zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta.

12.4. Koszty zwrotu towaru obejmują wszystkie wydatki poniesione w związku ze zwrotem towaru, w tym koszty przesyłki, opakowania, oraz inne związane z przekazaniem towaru z powrotem do przedsiębiorcy.

12.5. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zwrotu konsumentowi wszelkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostawy towaru, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

12.6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

13. Brak prawa odstąpienia od umowy i okoliczności, w których konsument traci to prawo:

13.1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

13.1.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

13.1.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

13.1.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

13.1.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

13.1.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

13.1.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

13.2. W przypadku, gdy powyższe okoliczności mają zastosowanie do zawartej umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

14. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową:

14.1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), przedsiębiorca odpowiada za zgodność świadczenia z umową zawartą z Klientem.

14.2. Świadczenie przedsiębiorcy powinno być zgodne z umową oraz odpowiadać opisowi produktu zamieszczonego na stronie internetowej w momencie dokonywania zamówienia.

14.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności świadczenia z umową, Klient ma prawo do skorzystania z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady produktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

14.4. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową obejmuje w szczególności:

14.4.1. Zapewnienie, że produkt spełnia określone w umowie cechy i parametry oraz jest odpowiedni do celu, o którym Klient poinformował przedsiębiorcę lub do celu wynikającego z okoliczności lub przeznaczenia produktu.

14.4.2. Udzielenie Klientowi rzetelnych informacji dotyczących cech, właściwości i zastosowania produktu oraz warunków jego użytkowania.

14.4.3. Zabezpieczenie produktu w sposób umożliwiający jego dostarczenie Klientowi w stanie nienaruszonym i zgodnym z umową.

14.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności świadczenia z umową, Klient może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi za wady produktu bezpośrednio od przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

15. Gwarancja i Usługi Posprzedażowe:

15.1. Gwarancja:

15.1.1. W przypadku produktów objętych gwarancją, przedsiębiorca zapewnia Klientom gwarancję na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej lub w odrębnym dokumencie dostarczanym wraz z produktem.

15.1.2. Treść gwarancji obejmuje zakres oraz okres jej obowiązywania, warunki reklamacji oraz sposób jej realizacji.

15.1.3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do udzielania Klientom rzetelnych informacji dotyczących zakresu oraz warunków gwarancji przed dokonaniem zakupu.

15.2. Usługi Posprzedażowe:

15.2.1. Przedsiębiorca oferuje Klientom usługi posprzedażowe, w tym serwis, wsparcie techniczne oraz pomoc w zakresie obsługi produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

15.2.2. Treść oraz zakres usług posprzedażowych są określone w regulaminie oraz na stronie internetowej przedsiębiorcy.

15.2.3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do świadczenia usług posprzedażowych na rzetelnych i uczciwych warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15.3. Realizacja Gwarancji i Usług Posprzedażowych:

15.3.1. Klient może skorzystać z gwarancji lub usług posprzedażowych, zgłaszając swoje żądanie drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie przedsiębiorcy.

15.3.2. Przedsiębiorca zobowiązuje się do szybkiej i skutecznej realizacji gwarancji oraz usług posprzedażowych, z uwzględnieniem uprawnień przysługujących Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15.3.3. W przypadku reklamacji objętych gwarancją lub dotyczących usług posprzedażowych, przedsiębiorca informuje Klienta o sposobie oraz terminie jej rozpatrzenia.

16. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji i Dochodzenia Roszczeń:

16.1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

16.2. Przedsiębiorca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym o istnieniu platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), umożliwiającej rozstrzyganie sporów drogą elektroniczną.

16.3. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne na stronie internetowej przedsiębiorcy oraz na platformie ODR.

16.4. Zasady dostępu do pozasądowych procedur rozstrzygania sporów, w tym warunki skorzystania z tych procedur oraz kontakt z instytucją zajmującą się rozpatrywaniem sporów, są określone w przepisach ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz na platformie ODR.

16.5. Przedsiębiorca zobowiązuje się do współpracy z podmiotami prowadzącymi pozasądowe procedury rozstrzygania sporów konsumenckich oraz do udziału w postępowaniach przed tymi podmiotami w celu rozwiązania ewentualnych sporów.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Usługi Elektronicznej podlegają prawu polskiemu.

17.2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

17.3. Wszelkie spory między Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami dla tego rodzaju sporów.

17.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Usługobiorców na stronie internetowej Usługodawcy i może być pobierany, zapisywany i drukowany w każdym czasie.

17.5. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, co nie wpływa na prawa nabyte przez Usługobiorców przed datą wejścia w życie zmian.

17.6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej.

17.7. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności zapisów Regulaminu z obowiązującym prawem lub niezgodności świadczeń Usługodawcy z Umową.

17.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

18. Pliki do pobrania:

Formularz Reklamacyjny

Formularz Zwrotu Towaru