Informacja dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

  1. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny nie należy wyrzucać do odpadów zmieszanych i innych.
  2. Właściciel gospodarstwa domowego posiadający zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny zobowiązany jest do przekazania go podmiotowi uprawnionemu do zbierania i gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
  3. Sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstwa domowego w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstwa domowego zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego jak w punkcie 3.
  5. Chęć przekazania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego należy zgłaszać w uwagach przy zamówieniu nowego sprzętu lub mailowo pod podany adres e-mail.
  6. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art.2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można znaleźć pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny

U S T A W A z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Art. 37. 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego
sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty
sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw
domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu
pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty
sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni
sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej
sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do
nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego
sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych
wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu
przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu
w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor
udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość
jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie
się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Art. 39. Dystrybutor jest obowiązany do:
1) udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu:
a) wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do
rejestru lub pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego
przedstawiciela wpisanego do rejestru,
b) oznakowanego zgodnie z art. 14 ust. 1;
2) umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach
zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za
pomocą środków porozumiewania się na odległość – do przekazania tych
informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na
stronie internetowej lub w formie komunikatu;
3) udostępniania na rynku sprzętu wraz z dołączoną do niego informacją, o której
mowa w art. 13 ust. 1, w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych.

Przyjmowanie zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego:

Odbiór Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstwa domowego, który jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt zakupiony na stronie www.agarshop.pl przyjmuje się pod adresem:

Agar Shop Arkadiusz Mańko

46-200 Kluczbork

ul. Drzymały 8/2

po uprzednim zgłoszeniu w zakładce uwagi przy zamówieniu towaru,

lub mailowo pod adresem biuro@agarshop.pl

lub telefonicznie pod numerem +48 531 673 493